Řečníci

Robert Basch (Česká republika)

Výkonný ředitel
Nadace Open Society Fund Praha

Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Univerzitě Karlově v Praze. Profesní dráhu nastoupil v jedné z největších nevládních organizací ve střední Evropě – Člověku v tísni, kde působil na několika pozicích, mimo jiné také jako provozní ředitel a vedoucí produkce mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Později pracoval na Velvyslanectví USA v Praze, kde zodpovídal za spolupráci s neziskovým sektorem. Následně vedl Nadaci Vodafone ČR a od roku 2008 je ředitelem OSF Praha.

motto: Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Barbora Burajová (Slovensko)

Hlavní manažerka
Koordinačně-metodické centrum pro prevenci násilí na ženách, Institut pro výzkum práce a rodiny

Má 17 let praxe v oblasti řešení problematiky násilí na ženách. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Při studiích působila jako právní poradkyně v bezplatné poradně Slovenského helsinského výboru zaměřené na podporu dodržování lidských práv a boje proti diskriminaci. Přestože násilí na ženách nebylo v té době na Slovensku definované jako porušení lidských práv či genderově podmíněná diskriminace, pomáhala poradna celé řadě obětí násilí v blízkých vztazích. Během koncipientské praxe v advokátní kanceláři začala Barbora Bujarová také zastupovat a obhajovat zájmy klientek v soudním řízení. Od března 2015 pracuje na pozici hlavní manažerky Koordinačně-metodického centra pro prevenci násilí na ženách, které je součástí Institutu pro výzkum práce a rodiny, příspěvkové organizace Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Vede odborný tým zodpovědný za tvorbu a koordinaci celostátní, účinné a komplexní politiky, zahrnující všechny relevantní opatření k předcházení všem formám násilí na ženách a domácího násilí a na boj proti němu, tak jak je to předmětem úpravy Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boji proti němu.

motto: „Mým přáním není, aby měly ženy moc nad muži, ale aby ji měly nad sebou.“ (Mary Wollstonecraft, Obhajoba ženských práv)

Adriana Dergam (Česká republika)

Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání
Vodafone Czech Republic

Profesionální kariéru začala v roce 1997 v Madridu v mezinárodním vysílání Španělského rozhlasu. Od té doby zastávala různé pozice v médiích (Česká televize, mexická Televisa), nevládních a akademických institucích a v podnikatelské sféře (Walton International Ltd., Mentora). V rámci strategie udržitelného podnikání ve Vodafonu se věnuje také implementaci SDGs, problematice diverzity a rovnoprávnosti na pracovišti a ve společnosti, rozvoji mladých lidí a životnímu prostředí. Je místopředsedkyní správní rady Nadace Vodafone.

Miroslava Drahotová (Česká republika)

evaluátorka, konzultantka, projektová manažerka
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Od roku 2011 působí na pozici evaluátorky, konzultantky a projektové manažerky ve společnosti HaskoningDHV Czech Republic odpovědné za oblast řízení, administrace a evaluace programů EU. Zabývá se zejména problematikou evaluace veřejných výdajových programů a jejich projektů. Má dlouholetou praxi v oblasti vzdělávání a v oblasti řízení a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Od roku 2002 pracovala v oblasti agend financovaných z veřejných prostředků, kdy působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (koordinace celostátního pilotního vzdělávání pro ředitele škol a školských zařízení – Funkční studium). Od roku 2004 působí v oblasti řízení, implementace a evaluace strukturálních fondů EU.

motto: Nikdy se nepřestávejte učit, protože život nikdy nepřestává s výukou.

Slavenka Drakulić (Chorvatsko)

Spisovatelka a novinářka

Jako vystudovaná socioložka se ve svých textech zaměřuje kromě feminismu také na téma života v Jugoslávii v době války, za komunismu a v době post-komunistické. Její knihy a eseje byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Přispívá do týdeníku The Nation (USA), jako nezávislá novinářka publikuje své eseje v The New Republic (USA), The New York Times Magazine (USA), The New York Review Of Books (USA) i v Süddeutsche Zeitung (D), Internazionale (IT), Dagens Nyheter (S), The Guardian (GB), Eurozine (EU) a dalších novinách a časopisech. V roce 2004 získala na knižním veletrhu v Lipsku „Cenu evropského porozumění“.

motto: Demokracie není možná bez účasti žen.

Terje B. Englund (Norsko)

Poradce pro komunikaci a Norské fondy
Velvyslanectví Norského království v České republice

Vystudoval Univerzitu v Oslu a slovanská studia v Praze. Poté téměř 20 let pracoval jako středoevropský zpravodaj pro skandinávská média. Je také autorem několika knih o postkomunistické Evropě. Mezi ně patří např. The Czechs in a Nutshell: A user´s manual for foreigners (2004). Od roku 2015 pracuje jako poradce pro komunikaci na norském velvyslanectví v Praze.

motto: Talent nemá rod.

Gerd Fleischer (Norsko)

Ředitelka
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Vystudovala jazyky a literaturu. V letech 1967 – 1970 pracovala jako novinářka a v letech 1970 – 1978 jako knižní redaktorka v Mexiku. Založila první azylový dům pro ženské oběti domácího násilí v Norsku (1979 – 1984) a v roce 1986 organizaci SEIF pomáhající migrantům a uprchlíkům, kterou od té doby vede. Aktivně se angažuje v oblastech legislativy v oblasti ochrany obětí domácího násilí, v právech nezletilých žadatelů o azyl, přímé pomoci i vytváření politik pro pomoc obětem násilí ze cti i v právech a ochraně osob z LGBT komunity.

motto: Problémy jsou tu od toho, aby se řešily!

Heinrich Geldschläger (Španělsko)

Ředitel výzkumu
Conexus Association, Barcelona

Psycholog a terapeut, více než 15 let pracuje v oblasti genderově podmíněného násilí, především s muži, pachateli násilných činů. V současné době je ředitelem výzkumu ve společnosti Conexus Association v Barceloně, členem rady Evropské sítě pro práci s pachateli domácího násilí (WWP EN) a řídícího výboru MenEngage Europe. Přednáší na konferencích a vzdělávacích akcích ve Španělsku i v zahraničí. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří: Ginés, O. Geldschläger, H., Nax, D. & Ponce, A. (2015). Evropské programy pro pachatele: výzkum denních měření výsledků. Studia Humanistyczne Agh, 14, 33 – 52.
Geldschläger, H. et al. (2010). Programas europeos de intervención para hombres que ejercen violencia de género: panorámica y estándares de calidad. Intervención Psicosocial, 19, 181-190 (Evropské intervenční programy pro pachatele genderově motivovaného násilí: přehled a standardy kvality).

motto: Koordinovaný postup komunity proti genderově podmíněnému násilí by měl zahrnovat práci s pachateli orientovanou na bezpečí obětí.

Barbora Hořavová (Česká republika)

programová ředitelka / manažerka programu Dejme (že)nám šanci
Nadace Open Society Fund Praha

Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 vedla v OSF program Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů a podpořil za více jak 150 milionů korun projekty podporující rovné příležitosti, prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Dříve působila v neziskové organizaci Multikulturní centrum Praha, kde se nejdříve věnovala vzdělávání a projektu Kampaň proti rasismu / Rozmanitost do knihoven. Spolupracovala tak s různými profesními skupinami jako jsou učitelé, knihovníci, média, ale také se státní správou. Následně se v roli výkonné ředitelky zaměřila na celkový chod a profesionalizaci organizace. Podílela se také na rozjezdu vzdělávacího programu pro komerční sektor Diversity management. Jejím současným profesním cílem je zúročit svoje zkušenosti z neziskového sektoru a podpořit vzájemnou spolupráci, ale i prolomit mýty, které o neziskových organizacích panují ve státní správě, byznysu i u široké veřejnosti.

motto: Nikdy neříkej nikdy.

Gauri van Gulik

Zástupkyně ředitele výzkumu (EU, Turecko a Balkán)
Amnesty International London

Zodpovídá za výzkum, který Amnesty International vede v EU, Turecku a na Balkáně. V minulosti pracovala 7 let pro Human Rights Watch v oblasti práv žen v Evropě i jinde ve světě, nebo v bruselské ženské zdravotnické organizaci Marie Stopes International, v Evropském parlamentu a v Mezinárodní radě pro rehabilitaci obětí mučení.

motto: Je lepší rozsvítit svíčku než proklínat temnotu.

Monika Hilm

Disruptive hotelier and author

Monika pracovala 20 let v hotelech na mnoha pozicích včetně těch vedoucích, a to jak ve větších řetězcích, tak v nezávislých hotelech, v 10 zemích na 3 různých kontinentech. Vystudovala hotelový management na Oxford Brookes University. Tento týden vychází její kniha nazvaná Na první místo dejte své lidi, to ostatní přijde samo. Lidé v různých částech světa mají podle ní mají více společného než odlišného. Chtějí, aby si jich ostatní vážili, naslouchali jim a zacházeli s nimi spravedlivě. Ze všeho nejvíce si ale většina lidí přeje odvádět dobrou práci a k tomu je třeba dát jim prostor. Během let strávených v hoteliérství poznala mnoho dobrých manažerů, zároveň mnohem více těch špatných, kteří své zaměstnance demotivovali, vytvářeli špatné pracovní podmínky a leckdy přivodili podřízeným i zdravotní potíže. Během svého posledního působení u Daramis Group dostala příležitost otestovat v praxi své teorie o šťastných hotelových zaměstnancích. Výsledky přinesly zajímavé informace, které budou na konferenci představeny.
motto: Štěstí je způsob života; 10% je to, co vás v životě potká, 90% je to, jak k tomu přistupujete.

Agnès Hubert

Zakladatelka a stávající prezidentka
Evropský feministický think thank Gender5plus (G5+)

Působila na významných pozicích ve strukturách EU, v současné době je profesorkou genderové rovnosti a evropských politik na College of Europe a vědeckou pracovnicí PRESAGE, Sciences Po v Paříži. Je především zakládající členkou G5+, prvního nezávislého evropského feministického thinktanku, který usiluje o evropskou integraci a budoucnost postavenou na rovnosti žen a mužů, míru, dodržování lidských práv a o trvalou udržitelnost. Je také zkušenou tvůrkyní politik a uznávanou autorkou v oblasti politiky genderové rovnosti EU. Působí také jako hostující profesorka s College of Europe v Bruggách. Je přidruženou členkou mezinárodní a evropské rady Haut Conseil de l’Egalité. Je vystudovaná ekonomka, původně pracovala jako novinářka. Později působila ve vysokých poradenských funkcích v Evropské komisi a Evropském parlamentu, přičemž její portfolio vždy zahrnovalo genderová témata. Je autorkou knih Evropa a ženy, identity v pohybu, 1998; Demokracie a informační společnost v Evropě, 1997, významných strategických dokumentů o sociální inovaci pro Evropskou komisi jako Posilování pozice lidí, pohánění změn: Sociální inovace v EU, 2010 a Sociální inovace – dekáda změn, 2014, ale i řady akademických článků v oblasti rovnosti žen a mužů a evropské integrace, sociální inovace, sociálních politik či politik zaměstnanosti a HDP.

motto: Posilování pozice žen, pohánění změn.

Birger Husted (Dánsko/ Česká republika)

Člen představenstva / generální ředitel
Severská obchodní komora / společnost Husted, s.r.o.

Žije od roku 1992 v České republice. Je skandinávským odborníkem na Českou republiku a majitelem konzultantské firmy Husted, která se specializuje na personalistiku v oblasti vedoucích pracovníků. Byl poradcem předních českých firem pro organizační rozvoj a vyhledal vrcholový management pro mnoho českých společností. Od roku 2010 je také členem představenstva Severské obchodní komory v ČR a stál u zrodu mentoringového projektu pro české ženy v politice realizovaného organizací Fórum 50 % ve spolupráci s dánským a norským velvyslanectvím v Praze.

motto: Buďte aktivní a angažovaný – to, co děláte, může přinést změnu. Respektujte a buďte spravedlivý – každý člověk je úplně stejně důležitý jako Vy. Buďte pozitivní a důvěřujte – a svět se na Vás bude usmívat.

Barbora Jakobsen (Norsko)

Klinická psycholožka a vedoucí centra
Alternativa násilí

Klinická psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie FFUP v ČR a od roku 2008 působí profesně v Norsku. Pracovala na psychiatrické poliklinice a klinice adiktologie. Specializuje se na násilí v blízkých vztazích a v posledních šesti letech vede centrum ATV v Tromsø. Působí jako psychoterapeutka, vede školení a supervize a v ATV zodpovídala za spolupráci na projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života realizovaného Úřadem vlády České republiky

motto: Násilí je možné zastavit.

Věra Jourová

Komisařka EU pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví
Evropská komise

Před svým nástupem do Evropské komise byla v roce 2014 ministryní pro místní rozvoj ČR. V letech 2006 – 2013 pracovala ve své vlastní společnosti jako mezinárodní poradkyně pro dotace z EU a jako poradkyně pro oblast přístupu k EU v zemích západního Balkánu. Vystudovala právo a teorii kultury na Karlově univerzitě v Praze.

motto: Prosperující ekonomika a genderově rovnoprávná společnost jdou ruku v ruce.

Borbála Juhász (Maďarsko)

Bývalá předsedkyně / členka pracovní skupiny pro země středovýchodní Evropy, Pobaltí a Balkánu
Maďarská ženská lobby / Evropská ženská lobby

Během své kariéry pracovala jako učitelka, historička, vědecká pracovnice v oboru genderových studií, státní úřednice se zaměřením na rovnost žen a mužů i jako dobrovolnice a zaměstnankyně v neziskových organizacích. Od roku 2008 byla v předsednictvu Evropské ženské lobby, v letech 2014 – 2016 byla její viceprezidentkou. V letech 2012 – 2017 byla předsedkyní Maďarské ženské lobby a v letech 2015 – 2017 členkou Řídícího výboru sociální platformy. Je odbornicí především v oblastech historie žen, prosazování zastoupení žen v politice, gender mainstreaming a politika rovných příležitostí. Je přesvědčenou feministkou a zapálenou bojovnicí za ženská práva. Se svou třináctiletou dcerou žije v Budapešti. Vystudovala anglický jazyk, literaturu a výuku angličtiny jako cizího jazyka na univerzitě ELTE v Budapešti, později také historii na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

motto: „Účelem všech politických spojenectví je zachování přirozených a nezadatelných práv ženy a muže. Jsou to práva na svobodu, vlastnictví, bezpečí a především právo klást odpor útisku. (Olympe de Gouges,1791)

Freja Ulvestad Kärki (Norsko)

Projektová manažerka
Direktorát zdraví

Je odbornicí na klinickou a organizační psychologii se zkušenostmi z klinické praxe, managementu a norského i mezinárodního utváření politik (WHO, EU). Vedla psychosociální práci s oběťmi útoku v Norsku z 22. července 2011. Dále působí jako programová manažerka Norských fondů pro oblast genderově podmíněného násilí a domácího násilí v Estonsku a na Slovensku. Mezi její publikace patří: Flerstemt veiledning (kniha na téma klinické a organizační supervize), Gyldendal Akademisk 2012 a Od šoku k posílení. Norská reakce na národní trauma, Gyldendal Akademisk, 2014.

motto: Nejvyšším projevem ctnosti je mít neomezenou moc a nezneužívat ji. (Thomas Bobington Macauley)

Jana Smiggels Kavková (Česká republika)

Předsedkyně / ředitelka
Česká ženská lobby / Fórum 50 %

Vystudovala politologii v nizozemském Leidenu. Od roku 2005 pracuje v oblasti rovnosti žen a mužů. Jako členka a později předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice se podílela na návrhu zákona zavádějícího kvóty pro volební kandidátní listiny. V roce 2010 uskutečnila organizace Fórum 50 % úspěšnou kampaň na podporu žen ve volbách, která napomohla 14 ženám získat poslanecký mandát skrze preferenční hlasy. Je členkou Rady pro rovnost žen a mužů a bývalou členkou Evropské ženské lobby. Od roku 2016 je předsedkyní České ženské lobby, sítě 30 nevládních organizací podporujících práva žen.

motto: Pokud se ženy nepodílejí na rozhodování, je to, jako by se člověk díval na svět jen jedním okem.

Michael Kimmel (USA)

Profesor, Stony Brook University, New York
Ředitel, Centrum pro mužská studia

Jeden z předních světových odborníků na mužská studia je profesorem sociologie na State University of New York a genderová studia na Stony Brook University. Napsal řadu knih, mezi nimi například Mužství v Americe, Rozzlobení bílí muži, Politika mužství, Společnost rozdělená pohlavím a bestseller Země chlapů: nebezpečný svět, kde se z chlapců stávají muži. Za finanční podpory nadace MacArthur Foundation založil v roce 2013 Centrum pro mužská studia na Stony Brook University. Jako propagátor toho, aby se muži zapojovali do snah o dosažení rovnosti pohlaví, přednášel na více než 300 vysokých a středních školách. Přednesl každoroční proslov ke Dni žen v Evropském parlamentu, Evropské komisi a Radě Evropy, spolupracoval s ministerstvy pro genderovou rovnost v Norsku, Německu, Dánsku a Švédsku, především na rozvoji programů pro chlapce a muže. Poradenství v otázkách rovnosti mužů a žen poskytuje mnoha korporacím i organizacím neziskového a veřejného sektoru. Nedávno ho britský deník The Guardian nazval „nejvýznamnějším mužským feministou světa“.

motto: Pokud chceme posílit postavení žen a dívek, musíme zapojit muže a chlapce.

Taran Knudstad (Norsko)

Seniorní poradkyně
Kancelář veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku

Spolupracuje na monitorování norské legislativy i politických rozhodnutí a jejich souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, o odstranění všech forem diskriminace žen a o odstranění rasové diskriminace. Zaměřuje se na problematiku rovnosti a diskriminace v souvislosti s genderovou a etnickou příslušností, na kombinované problémy (gender, náboženství, postižení, LGBT), násilí na ženách a dívkách a také na problematiku ICT a násilí na ženách a dívkách – jeho různé formy, rozšířenost, mapování legislativních nedostatků, nenávistnou řeč a trestné činy z nenávisti. Podílí se na koordinaci strategií ochránkyně lidských práv v oblasti násilí na ženách a dívkách, na předkládání zpráv ochránkyně výborům pro Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Zajišťuje návaznost na závěry Výboru pro Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a dodržování Istanbulské úmluvy v rámci politiky státu.

motto: Chci pomoci zajistit, aby snahy státu o potírání diskriminace a prosazování rovnosti byly v souladu s lidskými právy žen i se společenským, kulturním a technologickým vývojem.

Heinrich Kraus (Rakousko)

Forenzní psychoterapeut
Poradenské centrum pro muže Männerberatung, Vídeň

Působí jako psycholog a forenzní psychoterapeut v poradenském centru pro muže ve Vídni a aktivně také v několika věznicích. Pracuje s muži, kteří se dopouštějí násilí v rodině nebo na veřejnosti. Od roku 1999 působí také v poradně pro muže v rámci „Tréninkového programu pro ukončení násilného chování v partnerských vztazích“. Společně s Mgr. Evou Dvoulety vede skupinu pro muže, pachatele násilných činů, podle skotského modelu CHANGE a zajišťuje psychologickou diagnostiku a hodnocení programu. Díky tomu se angažuje v několika justičních institucích.

motto: Zajímá mě přístup k domácímu násilí orientovaný na oběti i různé metody, jak změnit násilné muže.

Claudie Laburdová (Česká republika)

koordinátorka projektu Jileha
Slovo 21, z. s.

Od roku 2000 je členkou romské ženské skupiny Manushe, která je sekcí neziskové organizace Slovo 21. Aktivně se v letech 2012 – 2014 podílela na jednom z projektů skupiny Manushe s názvem Mami, tati já chci do školy, jehož cílem bylo pomocí metody Divadla utlačovaných přesvědčit romské rodiče o výhodách základních škol a naopak o úskalích škol praktických. V současné době pracuje jako manažerka projektu Jileha / Srdcem, který vznikl na popud dlouholetých členek skupiny Manushe, a který realizuje pod hlavičkou organizace Slovo 21, z. s. Jejím úkolem je vést koordinátorky lokálních ženských skupin ve 12 městech, poskytnout jim relevantní formou témata týkající se genderu a reagovat na aktuální potřeby žen z lokalit. Zastává názor, že romské ženy mohou být tzv. agentkami změn v romských komunitách, tedy je nutné postavení romských žen posilovat jak v romských komunitách, tak ve veřejném prostoru.

motto: Edukace, sebevědomí, emancipace – motto romské ženské skupiny Manushe

Marta Lempart (Polsko)

Aktivistka za ženská práva a inciátorka Černých protestů v Polsku
Strajk Kobiet (Stávka žen)

Je aktivistkou, bojuje za obranu demokracie a ženských práv, je také iniciátorkou a vedoucí Výboru národní pomoci polské organizace Strajk Kobiet – koalice žen, které 3. října 2016 (Černé pondělí – Stávka žen) zorganizovaly a vedly „Černé protesty“ ve více než 150 městech v Polsku a dokázaly tak zabránit přijetí zákona o úplném zákazu potratů v polském parlamentu. Polské demonstrantky a demonstranti se stali inspirací pro vznik Mezinárodní koalice ženských stávek, která 8. března 2017 uspořádala protesty v 60 zemích po celém světě. Je jednou ze zakladatelek a členek Prodemokratické koalice – hnutí, které se zformovalo po celostátních demonstracích za nezávislost soudů a které slučuje zástupce občanských organizací a opozičních stran. Jejím hlavním zájmem je prosazování práv žen jako bezpodmínečné, základní hodnoty v moderní demokratické společnosti – nikoli jako něčeho, o čem se „budeme bavit později“.

Motto: Lidé nepotřebují, aby jim někdo ukazoval cestu, potřebují, aby je někdo podporoval, když jdou po té své. Tímhle způsobem nakonec všichni dojdeme, kam potřebujeme.

Belinda de León (Norsko)

projektová manažerka
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Vystudovala španělskou filologii a sociální antropologii na Univerzitě Oslo, kde se specializovala na téma romských komunit ve Španělsku. Od roku 2000 pracuje v organizaci SEIF pomáhající migrantům a uprchlíkům. Je projektovou manažerkou projektu Daphne III Mezi ctí a hanbou, na kterém spolupracují všechny skandinávské země: Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko. Jde o srovnávací studii různých přístupů k boji proti násilí ze cti. V současné době spolupracuje s norskými Romy, menšinovými rodinami s postiženými dětmi, a také je aktivní v oblastech potírání pracovního vykořisťování migrantů, násilí ze cti a násilí v blízkých vztazích, resp. genderově podmíněnému násilí se zvláštním zaměřením na ženy z menšin.

Motto: Ti, kteří jsou natolik pošetilí, aby věřili, že dokáží změnit svět, jsou ti, kdo ho opravdu mění.

Rosa Logar (Rakousko)

výkonná ředitelka
Intervenční centrum proti domácímu násilí ve Vídni / Program pro potírání násilí

Od roku 1997 je ředitelkou Intervenčního centra proti domácímu násilí ve Vídni, od roku 1994 členkou evropské sítě WAVE (Women Against Violence Europe) a od roku 2013 Evropské sítě pro práci s pachateli násilí (WWP). V Intervenčním centru má na starosti také Program pro potírání násilí pro pachatele genderově podmíněného násilí orientovaný na bezpečí obětí, který od roku 1999 probíhá ve spolupráci s Mužským centrem. Je také spoluzakladatelkou Rakouské federální pracovní skupiny pro práci s pachateli násilí orientovanou na bezpečí obětí (BAG-OTA, 2012). Pracovní skupina vyvinula standardy práce s pachateli násilí a uvádí do praxe principy spolupráce mezi organizacemi pracujícími s pachateli násilí a organizacemi, které pomáhají jeho obětem.

motto: Bezpečí, podpora a lidská práva obětí jsou naším primárním zájmem a programy pro pachatele se zřizují a realizují v těsné spolupráci s odbornými službami pomoci obětem.

Line Nersnæs (Norsko)

ředitelka odboru politik
Ministerstvo spravedlnosti a veřejné ochrany

Vystudovala sociologii na Univerzitě v Oslo. Od roku 2000 působí jako ředitelka odboru politik na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné ochrany. Zodpovídá za koordinaci snah norské vlády o prevenci domácího násilí na celonárodní úrovni. Je předsedkyní mezirezortní skupiny koordinující postup proti domácímu násilí a násilí na ženách obecně.

motto: Buď vždy dobře připraven.

Heidi Nordby Lunde (Norsko)

členka parlamentu
Konzervativní strana

Od voleb roku 2013 je poslankyní Norského parlamentu a členkou Stálého výboru pro finance. V Norsku je známá jako komentátorka a fejetonistka. Často vystupuje v televizi a rádiu, kde se vyjadřuje k celé řadě politických témat jako jsou např. daňová politika, sociální stát, rovnost žen a mužů, sexuální a reprodukční zdraví a práva (SRHR) či vliv nových technologií a sociálních médií.

motto: Nepřidávejte se k nim, poražte je!

Michaela Marksová (Česká republika)

Ministryně
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1997 – 2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies. V letech 2004 – 2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a od dubna 2009 do září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Od srpna 2010 byla stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. Již téměř 4 roky působí ve funkci ministryně práce a sociálních věcí, kde zúročila zkušenosti z předchozích aktivit. Dlouhodobě se věnuje rodinné politice a problematice rovných příležitostí.

motto: Životní zkušenosti žen jsou nenahraditelné, proto musí jít do politiky více žen!

Joanna Maycock

Generální tajemnice
Evropská ženská lobby

Od května 2014 je Generální tajemnicí Evropské ženské lobby (EWL), která byla založena v roce 1990 jako největší síť ženských nevládních organizací v EU. Nyní sdružuje více než 2 000 evropských členských uskupení, jež spojuje společná vize feministické Evropy. EWL zastupuje ženské hnutí v celé jeho šíři a pestrosti napříč EU, je tedy důvěryhodným zdrojem odborných znalostí i zkušeností v oblasti práv žen. Je inkluzivním, sebevědomým a nezávislým hlasem feminismu, který dává ženám zaznít v politické aréně Evropské unie. Od roku 2014, kdy se k EWL připojila, pracuje Joanna s členskými organizacemi na definici nové dynamické vize ženského hnutí v Evropě, na jejím posílení a na dosažení feministické Evropy. Je celoživotní feministkou s dvacetiletou zkušeností ve vedoucích pozicích občanské společnosti. Vedla práci organizace ActionAid International v Evropě: přípravu a realizaci kampaní pro efektivnější mezinárodní pomoc v oblasti ženských práv. Byla první ženou, která se stala prezidentkou Evropské konfederace rozvojových neziskových organizací CONCORD. Předtím pracovala pro Mezinárodní organizaci pro migraci, kde se věnovala především právům migrantek a ženským obětem obchodu s lidmi. V roce 2016 ji server Politico zařadil na seznam nejvlivnějších žen v Bruselu.

motto: Feminismu nikdy nešlo o to získat zaměstnání pro jednu ženu. Šlo mu o spravedlivější život pro ženy na celém světě. Nejde o kousek z koláče; na to je nás příliš mnoho. Jde o to upéct nový koláč. (Gloria Steinem)

Henning Mohaupt (Norsko)

klinický psycholog
Alternativa násilí

Odborník na klinickou psychologii z univerzity v Bergenu působí od roku 2008 v Alternativě násilí v norském Stavangeru. Má zkušenosti z klinické práce jak s muži, pachateli násilí v blízkých vztazích, tak se ženami, jež jsou jeho obětí. Pracuje také s matkami a malými dětmi, které trpí traumatem z prožitku domácího násilí. Od roku 2011 vede výzkumný projekt Jak prožívají muži, kteří páchají násilí ve vztahu, svůj vztah k dětem? Od roku 2016 na tomto projektu pracuje jako doktorand na katedře psychologie na univerzitě v Oslo. Jako spoluautor se podílel na publikacích podílel: Reflektivní rodičovské chování u mužů, kteří páchají násilí v intimním vztahu, zjištění z norského klinického vzorku (Skandinávská psychologie, 2016). Mentalizace nebo uvědomění si prožívaného? Srovnání dvou konceptů s ohledem na rozvoj a regulaci prožívání (Scandinavian Journal of Psychology, 2006).

motto: Násilí vychází ze strachu. Strach roste se samotou. Vztahy se uzdravují společným vytvářením významu.

Frode Mortensen

Vedoucí úředník Sektoru spravedlnosti a vnitřních záležitostí
Kancelář finančních mechanismů

Působí jako právník, poslední 3 roky pracuje v Kanceláři finančních mechanismů EEA fondů, kde vede Sektor azylu a migrace, Právní sektor a Sektor prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Jako programový manažer zodpovídá za programy spadající do výše zmíněných oblastí. V letech 2001 – 2014 pracoval na různých vedoucích pozicích na norském Direktorátě pro imigraci, naposledy jako projektový manažer a úřadující ředitel Odboru strategie. Rok také působil jako ředitel Norské rady pro uprchlíky v Ugandě a 3 roky na norském velvyslanectví v Nairobi.

Johanna Nejedlová (Česká republika)

Spoluzakladatelka
Konsent

Její organizace Konsent chce bořit tradiční mýty panující mezi širokou veřejností o znásilnění a sexuálním násilí. Zabývá se prevencí znásilnění.

motto: „Pokud se ti něco nelíbí, změň to. Pokud to nemůžeš změnit, změň svůj postoj.“ (Maya Angelou)

Rachel Eapen Paul (Norsko)

Ředitelka odboru utváření politik
Kancelář veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku

Vystudovala kriminologii na Univerzitě Oslo a filozofii na Univerzitě Madras v Indii. Již 30 let se z různých perspektiv zabývá problematikou genderově podmíněného násilí a rovnosti žen a mužů. V současné době pracuje jako ředitelka odboru utváření politik v Kanceláři veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci LDO v Norsku. Její odbornost zahrnuje řešení genderově podmíněného násilí, prosazování rovnosti žen a mužů, přípravu a řízení mezinárodních projektů a odborné poradenství v oblasti Úmluv OSN: CEDAW, CERD a CRPD, se speciálním zaměřením na CEDAW. V letech 2007 – 2011 působila mimo LDO, v Ammánu v Jordánsku pracovala pro Norskou církevní pomoc, kde připravovala a následně vedla program zaměřený na lidská práva a budování kapacit pro ženy a ženské organizace v Iráku, Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Palestině a Izraeli. Pomáhala zřídit 7 poradenských center (Listening centres) a vedla kampaně proti násilí na ženách a dívkách v Iráku. Spolupracovala na vypracování doporučení pro implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN na Středním východě a zprávu o obchodu se ženami v Iráku.

motto: Spravedlivá globální společnost, kde neexistuje žádná forma násilí na ženách ani jejich diskriminace, společnost, kde jsou dodržována a chráněna práva dívek a žen.

Vesna Ratković

Členka nezávislé expertní skupiny pro monitoring zavádění úmluvy a jejích jednotlivých ustanovení do praxe (GREVIO)
Rada Evropy

Má doktorát z trestního práva a 37 let bohatých zkušeností ve veřejné správě, justici, oblasti vězeňství a lidských práv v Černé Hoře, regionu i jinde ve světě. Je docentkou na Právnické fakultě Středomořské univerzity v Podgorici a vyučuje na řadě škol a institucí. Kromě GREVIA je také členkou Národní rady žalobců Černé Hory. Působila jako ředitelka Direktorátu antikorupčních iniciativ na Ministerstvu spravedlnosti Černé Hory, vedoucí černohorské delegace v GRECO (Rada Evropy), vedoucí černohorské delegace v implementační skupině Úmluvy OSN proti korupci (UNCAC IRG) ve Vídni, kontaktní osoba OECD v Černé Hoře, nejvyšší zástupkyně v Regionální protikorupční iniciativě (RAI) a Regionální radě pro spolupráci (RCC), členka Národní komise pro implementaci Strategie a akčního plánu pro boj proti korupci a organizovanému zločinu atd. V podgorické kanceláři Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) vykonávala roli koordinátorky projektu právního státu. Byla také náměstkyní ministra pro spravedlnost a vymáhání trestních postihů. Zabývá se výzkumem v oblasti komparativního práva a řízení, trestní legislativou na federální úrovni, vzdělávacími a personálními otázkami v černohorské justici, ochranou lidských práv, reformami černohorské justice atd.

motto: Za mnoho let své profesní praxe považuji uznání faktu nespravedlivého rozložení moci mezi ženami a muži, které vedlo k mužské dominanci a diskriminaci žen a bránilo plnému zlepšení postavení žen, za zásadní, a to zvlášť v oblastech změn legislativy směrem k ochraně žen před genderově podmíněným násilím, k efektivní implementaci související legislativy a ke zvýšení povědomí o tomto tématu.

Lenka Simerská (Česká republika)

Socioložka, odborná garantka projektu 22% K ROVNOSTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Tato socioložka je mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti genderové rovnosti, rovných příležitostí žen a mužů, slaďování pracovního a osobního života a posílení postavení a vedení žen. Od roku 1999 se zabývá výzkumem a implementací genderové rovnosti a spravedlivých pracovních podmínek a politik na domácí i mezinárodní úrovni. V roce 2014 přidala ke svým aktivitám vlastní coachingovou firmu, která pomáhá jednotlivým ženám a mužům lépe žít v osobní i pracovní rovině. Od roku 2016 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí na projektu 22% K ROVNOSTI, kde se zaměřuje na nástroje pro zaměstnavatele k odstranění nerovného odměňování žen a mužů a na sociální dialog jakožto prostředek k dosažení rovného odměňování.

motto: „Usilujte o něco proto, že je to dobré, ne proto, že to má šanci na úspěch.“ Václav Havel

Siri Ellen Sletner (Norsko)

Velvyslankyně
Velvyslanectví Norského království v České republice

Po nástupu na norské Ministerstvo zahraničních věcí v roce 1982 pracovala na řadě významných pozic norské zahraniční služby. Před svým jmenováním velvyslankyní v České republice v roce 2014 působila jako ředitelka Sekce evropské politiky a velvyslankyně v Maďarsku a Slovinsku. Zaměřuje se např. na téma rodiny a dětí v profesním životě ženy a sladění péče o děti a pracovního zapojení obou rodičů.

motto: V Norsku vnímáme rovná práva a příležitosti jako jeden ze základních kamenů společnosti.

Torild Skard (Norsko)

Vědecká pracovnice v oboru ženských studií

Tato průkopnice v oblasti ženského hnutí v Norsku i na mezinárodní úrovni působila také jako poslankyně a je historicky první předsedkyní norské horní sněmovny. Zároveň zastává roli vedoucí sekce postavení žen v UNESCO v Paříži, regionální ředitelky UNESCO pro západní a střední Afriku a generální ředitelky norského Ministerstva zahraničních věcí. Je autorkou knih a článků na téma žen v Africe (Kontinent matek, Knihy Zet), žen v OSN (Fórum pro rozvojová studia) a žen v politice (Mocné ženy, Policy Press).

motto: Mou prací je prosazování míru, ochrany životního prostředí, základních lidských práv, sociální spravedlnosti a pokroku, práv dětí i rovnoprávnosti mužů a žen.

Natalia Skoczylas (Polsko)

Projektová manažerka / Poradkyně v oblasti potírání násilí
Nadace Feminoteka Foundation

Feministka, antifašistka a lidskoprávní aktivistka. Vystudovala Fakultu boje proti domácímu násilí ve Varšavě. Je poradkyní v oblasti potírání domácího násilí a projektovou manažerkou v nadaci Feminoteka Foundation. Ve své každodenní práci je osobou prvního kontaktu, právní poradkyní a instruktorkou v oblasti boje proti násilí. V současné době koordinuje mezinárodní projekt Draw the Line spolufinancovaný z programu EU Rights, Equality and Citizenship (Práva, rovnost a občanství). Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o sexuálním násilí, zvláště sexuálním obtěžování mezi migrantkami, a posílit tyto ženy, aby si dokázaly vytvořit vlastní podpůrné skupiny ve svých komunitách. Hraje v divadelním představení o sexuálním násilí Rape.Voices (Znásilnění. Hlasy) v režii Agnieszky Błońské, které vychází z rozhovorů s polskými ženami a osobních zkušeností hereckého souboru. Zúčastnila se letní školy AGORA 2016 organizované Evropskou ženskou lobby. V současné době dokončuje studium práva na Varšavské Univerzitě. Miluje soudržnost žen a sociálně angažované umění.

motto: „Už nehodlám diskutovat o svém právu na existenci“ Gender Troubles. The Butches.

Radan Šafařík (Česká republika)

Vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Úřad vlády ČR

V Radě vlády pro rovnost žen a mužů působí přes 7 let. Zabývá se přípravou a vyhodnocováním právních, strategických a analytických dokumentů v oblasti rovnosti žen a mužů či v oblasti genderově podmíněného násilí a také prosazováním principu rovnosti žen a mužů na vládní úrovni. Od roku 2012 je členem Komise pro gender mainstreaming Rady Evropy a od roku 2013 Skupiny na vysoké úrovni pro gender mainstreaming v EU. Vystudoval právo a mezinárodní vztahy.

motto: Bez rovnosti žen a mužů neexistuje spravedlnost.

Martina Štěpánková Štýbrová

Vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Od roku 2014 pracuje na MPSV, odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. V této oblasti a v oblasti slaďování pracovního a rodinného života spolupracuje s ústředními orgány státní správy, mezinárodními organizacemi, institucemi EU i neziskovými organizacemi. Je autorkou článku Mikro jesle (Veřejná správa 10/2016, 18. 5. 2016). V současné době je doktorandkou na Fakultě sociálních věcí Karlovy univerzity v Praze.

motto: „Daleko, ve slunečním jasu, tam jsou mé nejodvážnější cíle. Možná jich nikdy nedosáhnu, ale mohu vzhlédnout vzhůru a spatřit tu krásu, mohu v ně věřit a snažit se je následovat.“ Louisa May Alcott

Linda Štucbartová (Česká republika)

Partner, Global Partnerships & Diversity Programs
ATAIRU

Je partnerkou v ATAIRU, mezinárodní společnosti pro rozvoj leadershipu, která skrze koncept autentického leadershipu pomáhá manažerům naplno využívat své vlastní jedinečnosti. V pozici Chief Interviewer časopisu Czech and Slovak Leaders vedla rozhovory s více než 50 významnými osobnostmi z České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy. Zastává také funkce v Radě pro komercializaci Univerzity Karlovy a v radě spolku Minerva 21, iniciativě pro osobnostní rozvoj. Je autorkou knihy Velvyslanci i bez diplomatického pasu. V minulosti působila na manažerských pozicích v podnikatelském sektoru, veřejné správě a akademických institucích.

motto: „Buďte tou změnou, kterou sami chcete ve světě vidět.“ Mahatma Gandhi

Thordis Elva (Island)

Spisovatelka, novinářka, ředitelka Word for Word

Thordis Elva je nositelkou několika ocenění. Za její úsilí o rovnost žen a mužů ji v roce 2015 Federace ženských společností v Reykjavíku zvolila Ženou roku. V divadlech se uvádělo 9 jejích her a její kniha o genderově podmíněném násilí byla nominována na Islandskou cenu literatury. Její kampaň na podporu genderové rovnosti podnítila roku 2011 celonárodní diskusi. V roce 2012 byla pověřena přípravou nové koncepce prevence násilí a sexuálního vyučování na islandských školách, která dala vzniknout oceňovaným krátkým filmům. Byla předsedkyní Rady islandských ženských azylových domů, působila ve vládních výborech a je vyhledávanou mluvčí v oblasti genderově podmíněného násilí a “nekonsensuální pornografie”. Její nejnovější kniha Na jih od odpuštění vypráví o tom, jak se v 16 letech stala obětí sexuálního násilí ze strany svého přítele Toma Strangera, který je spoluautorem knihy. Vystoupením v TED Talk v únoru 2017, které vzbudilo obrovskou pozornost, oslovuje Thordis se svým příběhem publikum po celém světě a doufá, že tím přispěje ke zvýšení povědomí o sexuálním násilí a zásadní roli souhlasu obou sexuálních partnerů.

motto: Žádný pokrok se neobejde bez boje.

Emiliana Simon-Thomas

Neurovědkyně, psycholožka, ředitelka výzkumu Greater Good Science Center, USA.

Renáta Trčková (Česká republika)

Lektorka, konzultantka, koučka
Česká cesta s.r.o.

Lektorskou a konzultantskou činnost v České cestě vykonává od roku 1999. Specializuje se na témata projektového řízení, time managementu, vedení lidí a týmů (hodnotící rozhovory), rozvoj firemní kultury, práci se změnou, leadership, osobnostní rozvoj, mediaci a koučování.
Absolvovala Farmaceutickou fakultu VFU Brno. Kromě toho studovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, ukončila sebezkušenostní pětiletý terapeutický výcvik SUR a roční výcvik v dramaterapii. Absolvovala 100 hodinový výcvik mediace a získala osvědčení o absolvování Koučovacího výcviku a složení zkoušky ACE 2015. Je lektorkou a konzultantkou fundraisingu. V roce 2009 byla členkou expertní pracovní skupiny MŠMT zabývajících se přípravou projektu pro podporu učitelů. V současné době je v Základním výcviku v procesově orientované psychologii.

motto: Štěstí je stav mysli.

Branislava Marvánová Vargová (Česká republika)

ředitelka, psycholožka
ROSA – Centrum pro ženy, z.s.

Branislava Marvánová Vargová je psycholožka a vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA, které od roku 1993 poskytuje podporu ženám, jež zažívají násilí ve vztazích. Branislava pracuje přímo s oběťmi domácího násilí, poskytuje výcvik odborníkům z řad policie, zdravotnictví a sociálních služeb. Je autorkou několika publikací a článků o násilí na ženách a jeho dopadu na život obětí a jejich dětí. Je předsedkyní Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, poradního orgánu Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

motto: Pro násilí neexistuje omluva

Tereza Vavrečková (Česká republika)

Zástupkyně ředitelky odboru a vedoucí oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotka,
Ministerstvo financí ČR

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo. Od roku 2009 působí na Ministerstvu financí ČR v odboru Mezinárodní vztahy, kde je zároveň od roku 2011 vedoucí oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotky a od roku 2014 zástupkyní ředitelky odboru. Odpovídá za bilaterální vztahy se zeměmi mimo EU, mezinárodní finanční instituce (Světová banka, EBRD, MMF apod.), za Program švýcarsko-české spolupráce a za agendu EHP a Norských fondů. Oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotky se zodpovídá za řízení, koordinaci a kontrolu implementace finančních toků a veřejných zakázek EHP a Norských fondů a Programu švýcarsko-české spolupráce.

motto: Per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám, ať již se týká běžného nebo toho „projektového“ života.

Martina Vojtíšková (Česká Republika)

předsedkyně
Asociace pracovníků intervenčních center

Je zakladatelkou neziskové organizace Spirála v Ústí nad Labem, která zřizuje služby pro osoby v krizi a od roku 2007 pro osoby ohrožené domácím násilím. Vede Intervenční centrum pro Ústecký kraj. Od roku 2008 je předsedkyní Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Za svou činnost v oblasti domácího násilí a přínosnou spolupráci s pořádkovou policií v případech domácího násilí byla v roce 2017 Policejním prezidiem ČR vyznamenána medailí.
Všem, kteří naplňují poslání pomáhajících profesí, patří dík za nesmírnou dávku štědrosti při dělení času mezi vlastní rodinu a osoby, které vidí jednou dvakrát v životě, případně několikrát v průběhu terapeutických sezení. Patří jim dík za porozumění „vyššímu principu“, tedy smyslu pro spravedlnost a smysluplnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, s nimiž hledáme cesty, které je dovedou ke klidu a do bezpečí.

Motto: Pocit, že každodenní setkávání se s bolestí, strachem na straně jedné, a podporou, radami na straně druhé, má smysl – je jediným naplněním, kterého se nám v poslání „pomahače“ zpravidla dostává.

Lucia Zachariášová (Česká republika)

Otevřená společnost, o.p.s.

Pracovala 7 let na Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, krátce také na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Poslední 4 roky stála v čele odboru. Koordinovala přípravy a implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů pro období 2014 – 2020 a vládní kampaň pro zvyšování povědomí o některých genderových tématech, která se jmenovala „To je rovnost!“. Má zkušenosti s agendou rovnosti žen a mužů na národní, mezinárodní i unijní úrovni. Nyní pracuje pro OSF Praha, kde se účastní 2 projektů v oblasti platové nerovnosti a prosazování genderových témat na úrovni obcí.

motto: Rovnost, péče, solidarita.

Olga Žáková (Česká republika)

programová manažerka
EDUin, o.p.s.

V současnosti vede Advocacy Program v organizaci EDUin a zabývá se tématem změny vzdělávací politiky v ČR. V roce 2013 se vrátila do Nadace OSF a v programu Dejme (že)nám šanci se věnovala rovným příležitostem žen a mužů, pracovala zde však již dříve na programech z oblasti veřejného zdraví a v programu na podporu romských studentů. V neziskovém sektoru působí od roku 1992. Pracovala například v Informačním centru nadací a neziskových organizací, ve společnosti Člověk v tísni a v britské organizaci Humanitarian Aid Medical Development, se kterými působila rok v Bosně a Hercegovině. V letech 2003 – 2008 byla výkonnou ředitelkou občanského sdružení Aperio. Studovala filozofii a biologii na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

motto: Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.