Dejme (že)nám šanci a Norské fondy

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Je financován z Norských fondů a jeho oficiální název zní „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“.

Program spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která v letech 2013‒2016 rozdělí na takto zaměřené projekty 158,5 milionu korun (na tuto částku byla původní alokace navýšena v průběhu roku 2014).

Ty by měly pomoci rozšířit pružnou pracovní dobu a další formy flexibilních pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí, zajistit dostupnost služeb péče o děti ve věku 0‒6 let nebo zvýšit povědomí o genderových tématech a provedení auditu veřejných politik z pohledu rovnosti žen a mužů. Nadace Open Society Fund Praha podpoří také rozvoj služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a prevenci či snížení výskytu domácího násilí.

Prostředky mohou získat neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný i soukromý sektor (obce, kraje, firmy aj.), církevní organizace a mezivládní organizace s působností v České republice. Finance půjdou i na spolupráci českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností s uplatňováním rovných příležitostí a prevencí domácího násilí. Podrobnosti o možnostech podpory najdete v kapitole žadatelé o grant.

Z Norských fondů je financováno 61 programů ve 12 evropských zemích. Celkem 800 milionů eur je k dispozici státům, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a 2007. Norsko tak přispívá ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice.

Norské fondy v České republice

Česká republika získá v tomto období z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z EHP fondů, do nichž přispívá kromě Norska i Island a Lichtenštejnsko. Ty jako nečlenské země Evropské unie de facto platí za přístup na její vnitřní trh.

Do roku 2016 bude z těchto peněz v Česku financováno patnáct programů. Všechny musí respektovat lidská práva, řádnou správu finančních prostředků, udržitelný rozvoj a rovné příležitosti žen a mužů a vznikly na základě dohody České republiky a Norska. Důraz je kladen také na začlenění menšin nebo zlepšení situace Romů. Peníze lze čerpat i z globálního fondu pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu, který přímo spravuje norská agentura Innovation Norway.

Více informací o jednotlivých programech

Více informací o Norských fondech

Přijímající země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Výše financí pro jednotlivé země se odvíjí od počtu obyvatel a výše HDP na hlavu.

 • technická asistence a bilaterální fond na národní úrovni,
 • biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ adaptace na změnu klimatu,
 • program pro nevládní organizace,
 • ohrožené děti a mladiství,
 • národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování,
 • kulturní dědictví a současné umění,
 • program na podporu spolupráce škol a stáží,
 • pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS),
 • fond pro podporu výzkumu,
 • budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady,
 • iniciativy v oblasti veřejného zdraví,
 • uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ domácí násilí a násilí založené na pohlaví,
 • domácí násilí a násilí založené na pohlaví/uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života,
 • spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi, a migraci zločineckých skupin, budování kapacit a spolupráce v justici/ nápravné služby včetně alternativních trestů.