Tři pilíře bezpečí

Děti jsou až v 90 % případů svědky domácího násilí. Tyto děti jsou ohrožené syndromem CAN, přesto pro ně neexistují dobře dostupné specializované služby, ani způsoby práce, které by jim pomohly vyrovnat se s důsledky domácího násilí. Dítě je často i po rozchodu rodičů nadále poškozováno jejich konfliktem a necitlivými intervencemi institucí. Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, který bude chránit zájem dítěte, poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní a citlivou pomoc a přispěje tak ke snížení výskytu domácího násilí. Principem je oddělená práce s původcem domácího násilí, osobou ohroženou a dítětem jako svědkem domácího (tři pilíře). Tyto tři pilíře vytvoří pro dítě bezpečný most v bouři rozchodu rodičů v důsledku domácího násilí. Pro dosažení těchto cílů otevřeme v Praze centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím, zpracujeme odborné a metodologické materiály a iniciujeme vznik odborné platformy. V partnerství s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí vznikne studie o vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte. Projekt bude informačně podpořen kampaní „Co je doma normální“ zacílenou i na ohrožené děti.

Číslo projektu 512
Název projektu Tři pilíře bezpečí
Výzva Mimořádná výzva
Téma Domácí násilí
Místo realizace Praha
Středočeský
Délka realizace 16 měsíců
Celkové náklady projektu 7 130 812 Kč
Výše přiděleného grantu 6 417 730 Kč
Dosud čerpaná částka 2 000 000 Kč
Datum zahájení 1. 1. 2015
Datum ukončení 30. 4. 2016

Příjemce grantu

Příjemce grantu ACORUS, o.s.
Web www.acorus.cz