Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Na řešení problematiky obchodování s lidmi se v ČR podílí několik aktérů (nevládní neziskové organizace, útvary státní i městské policie, MVČR, MPSV, MZV, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, inspektoráty práce a další). Ne vždy je však spolupráce efektivní. Považovali jsme za velmi přínosné analyzovat současné fungování meziresortní spolupráce. Cílem projektu bylo definovat nedostatky ve spolupráci a v poskytování sociálních služeb obchodovaným osobám. Během projektu byly zpracovány dvě analýzy, které přinesly doporučení pro zlepšení. Zároveň právník příjemce zpracoval strategii uvedení stanovených doporučení do praxe a metodička zpracovala změny do standardů kvality sociálních služeb organizace. Během realizace projektu jsme se snažili také ovlivnit Národní strategii boje proti obchodování s lidmi na příští období, strategie ještě nebyla přijata. Dalším z výstupů je uzavření memoranda o porozumění mezi organizacemi, které poskytují sociální služby obchodovaným osobám v České republice. Tyto výstupy podporují uvedení výsledků analýz do praxe, a tím udržitelnost projektu.

Organizace La Strada Česká republika, o.p.s.
Téma Domácí násilí
Region

Česká republika

Částka 717 528 Kč
Datum realizace projektu 01.09.2014 - 31.01.2016
Partneři Diakonie CČE, OPK MV, OBP MV
Web www.strada.cz