Ženy na vedlejší koleji (?)

Smyslem projektu bylo zlepšit postavení migrantek ve věku nad 40 let; posílit jejich práva, pomoci jim s důchody, zjistit míru integrace. Využívali jsme poradenskou, advokační a osvětovou činnost. V poradenství jsme se zabývali individuálním prosazováním práv migrantek v České republice. Pro advokační a lobbingové aktivity jsme se argumentačně vybavili vlastní analýzou aktuálního stavu (včetně srovnání s Norskem), s konkrétními návrhy změn veřejných politik jsme pak oslovili řadu rozhodujících subjektů. V oblasti osvěty se nám podařilo vyvolat veřejnou debatu o genderu v migraci, do níž se zapojili lidé z akademické sféry, státní správy i samosprávy, občanské společnosti a médií, a to i na evropské úrovni. Širší veřejnost jsme oslovili v rozhlasových pořadech, na blogu, v tisku, dokumentárním filmem Ženy od vedle, letáky a naší publikací. Výsledky projektu předčily naše očekávání, přestože jeho uskutečňování nepříznivě poznamenaly změny sociálního klimatu v zemi – v souvislosti s takzvanou uprchlickou krizí. V dlouhodobém horizontu předpokládáme větší zájem státu na změně stavu věcí ve vztahu k migrantkám ve středním a důchodovém věku. Společnost si přitom bude vědomá jejich specifických problémů.

Organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Praha

Částka 6 838 862,7 Kč
Datum realizace projektu 01.07.2014 - 31.07.2016
Partneři Universita Karlova (UK)
Norský partner University of Bergen (UB)
Web www.migrace.com