Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen

Naším cílem bylo posílit práva žen, jejichž postavení je ovlivněno genderovou a věkovou diskriminací a sociálním znevýhodněním, a pečujících osob.
Projekt měl část analytickou, advokační, lobbingovou a osvětovou. Analyzovali jsme antidiskriminační legislativu, dopad zavedení sociálního bydlení na ženy ohrožené chudobou a ztrátou bydlení, situaci pečujících, situaci rodin s dětmi do 3 let a samoživitelů. Uspořádali jsme kulaté stoly o sociálním bydlení a o slaďování pracovního a osobního života s pečováním. Osoby v rozhodovacích pozicích jsme zapojili do přípravy Platformy proti vícenásobné diskriminaci, krajským a městským úřadům jsme poskytli odborné materiály. Do Koncepce rodinné politiky České republiky (připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí) jsme prosadili důležitá opatření: dlouhodobé ošetřovné, vyšší flexibilizaci rodičovského příspěvku, princip mezigenerační solidarity, koordinátora podpory. Byla přijata i Koncepce sociálního bydlení. S ohroženými osobami jsme pracovali v participačních skupinách a informovali je skrze sociální sítě, web, newsletter, média, úřady práce, informační centra pražských městských úřadů a Kancelář veřejné ochránkyně práv (partnera projektu). Problémy pečujících a seniorek jsme úspěšně medializovali, na sociálních sítích proběhla též kampaň Konec skryté chudoby. Hlavním přínosem naší práce byl vyvinutý tlak na zákonodárce, aby se danou tematikou zabývali.

Organizace Alternativa 50+, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Praha

Částka 1 243 630 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.04.2016
Partneři Úřad Veřejné ochránkyně práv - nefinanční partner (úřad VOP)
Web www.alternativaplus.cz