Granty

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí ve dvou grantových kolech finance z Norských fondů na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě, na prevenci domácího násilí a pomoc jeho obětem v České republice. Prostředky poskytne také na spolupráci českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností.

Kdy žádat

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí granty ve dvou kolech:

Zaměření projektů

  • zavedení flexibilních pracovních režimů, poskytování služeb péče o děti ve věku 0‒6 let
  • posouzení veřejných politik a praxí z pohledu rovnosti žen a mužů
  • zvýšení povědomí o genderových tématech a výzkum v této oblasti
  • posílení spolupráce organizací, které se zabývají rovností žen a mužů
  • rozvoj služeb pro oběti domácího násilí (včetně specifických skupin, jako jsou senioři, LGBT nebo Romové)
  • prevence a snížení výskytu domácího násilí
  • spolupráce českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností

Podporované projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Všechny musí respektovat lidská práva, řádnou správu finančních prostředků, udržitelný rozvoj a rovné příležitosti žen a mužů. Jaké konkrétní cíle by měly naplňovat najdete v textu jednotlivých výzev. Zveřejněny budou ihned po jejich konečném schválení zde.

Kdo může žádat

O peníze mohou žádat tuzemské neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný i soukromý sektor, církevní organizace a také mezivládní organizace s působností v Česku.

Získat grant ale mohou jen takové subjekty, které ke dni podání žádosti existují alespoň dva roky a sami budou projekt realizovat, tedy nikoli zprostředkovatelé. Každý žadatel může podat maximálně tři žádosti o grant. Podmínkou je také nekomerční účel, nezávislost na politických stranách a komerčních organizacích či jejich asociacích. V případě náboženských organizací mohou být podpořeny jen projekty, které nevedou - ať již přímo či nepřímo - k propagaci náboženství a víry.

Výše grantu

velký grant: 6,2 až 15 milionů korun na jeden projekt v délce minimálně 12 měsíců,
malý grant: 124 000 až 6,2 milionu korun na jeden projekt v délce minimálně 6 měsíců

Celkem je v programu Dejme (že)nám šanci k dispozici 158,5 milionu korun z Norských fondů. Část peněz jde přímo na vzájemnou spolupráci s Norskem a můžete o ně žádat průběžně.

Všichni příjemci grantu si musí zajistit spolufinancování. Neziskové organizace ve výši 10 %, veřejné instituce (státní správa, samospráva), církevní nebo mezivládní organizace 20 % a ostatní právnické osoby 40 %.

Termíny aktuálních grantových výzev

Více informací viz harmonogram programu.

obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí
kraje, příspěvkové organizace krajů
organizační složky státu, státní příspěvkové organizace
státní podniky
státní organizace (státní vysoké školy a univerzity, správa železniční dopravní cesty atd.)
veřejné výzkumné instituce
nestátní neziskové organizace (občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti/ústavy, zájmová sdružení právnických osob)
nadace a nadační fondy
církve a náboženské společnosti (za specifických podmínek)
obchodní společnosti
družstva (výrobní, bytová, spotřební)
společenství vlastníků jednotek
mezivládní organizace s působností v ČR