Hodnocení projektových žádostí

Nadace Open Society Fund Praha rozhodne o udělení, nebo zamítnutí grantu nejpozději do 20 týdnů od termínu uzávěrky grantové výzvy a informuje žadatele o výsledku. V případě schválení projektové žádosti informuje i o podmínkách pro udělení grantu a dalším postupu. Konkrétní termíny najdete v harmonogramu programu.

Žádosti o grant jsou posuzovány následovně

 • posouzení formálních náležitostí
  Pokud žádost nevyhoví stanoveným kritériím, může být žadatel požádán o doplnění. Pokud tak neučiní v požadovaném termínu, nebude žádost dále hodnocena.
 • hodnocení kvality žádosti
  Každou žádost posuzují dva externí hodnotitelé dle předem stanovených kritérií. Návrh výsledného hodnocení následně projedná hodnotící komise a doporučí seznam žádostí k udělení grantu správní radě Nadace Open Society Fund Praha.
 • ověření předchozích kroků
  Nadace OSF ověří proces posuzování a hodnocení žádostí.
 • konečné rozhodnutí
  Správní rada Nadace Open Society Fund Praha rozhodne o udělení grantů.

Hodnotitelé

Externí hodnotitelé jsou odborníci na dané téma, nestranní a nezávislí na hodnotící komisi i na Nadaci Open Society Fund Praha. Každý hodnotitel je povinen dodržovat etický kodex hodnotitele.

Každou žádost hodnotí dva hodnotitelé, a to jak odbornou kvalitu projektu, tak i efektivitu rozpočtu a přidělí mu bodové ohodnocení, které písemně zdůvodní. Výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem bodových hodnocení obou hodnotitelů.

Pokud se u jednoho projektu sejdou dva posudky, z nichž jeden je doporučující a jeden nedoporučující, či pokud se hodnotitelé ve svém stanovisku výrazně rozcházejí (rozdíl v bodovém ohodnocení projektu je vyšší než 30 % bodové hodnoty hodnotitele s vyšším hodnocením), je zadán třetí posudek. Výsledné hodnocení je pak aritmetickým průměrem těch dvou hodnocení, která jsou si bodově blíže.

V případě nepřiměřených nákladů projektu přidělí hodnotitel v tomto kritériu nižší než prahovou hodnotu bodů. Nedosažení prahové hodnoty počtu bodů, byť u jediného bodového kriteria, může být důvodem k nedoporučení návrhu projektu, a to i přes celkové vysoké bodové ohodnocení návrhu projektu.

Hodnotitel může rovněž navrhnout projekty k podpoře se změnami, tj. definovat podmínky, při jejichž splnění by projekt doporučil k podpoře.

Hodnoticí komise

Členy hodnoticí komise jmenuje správní rada Nadace Open Society Fund Praha z nestranných odborníků na dané téma. Hodnoticí komise má nejméně tři členy a minimálně jeden musí být na nadaci nezávislý, tedy není jejím zaměstnancem ani členem správní rady. Komise hodnotí žádosti v dané programové oblasti a doporučuje relevantní projekty k podpoře správní radě Nadace Open Society Fund Praha. Hodnoticí komise se řídí statutem a jednacím řádem.

Složení hodnoticích komisí

Hodnoticí komise pro oblast domácího násilí:

Vladimíra Drbalová – Svaz průmyslu a dopravy ČR

Milena Jabůrková – IBM Česká republika        

Ivana Ježková – KPMG Česká republika           

Marie Kopecká – správní rada Nadace OSF

Monika Ladmanová – předsedkyně správní rady Nadace OSF  

Marie Němcová – Media Development Investment Fund      

Vít Schorm – Ministerstvo spravedlnosti

Lucia Zachariášová – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Hodnoticí komise pro oblast rovných příležitostí:

Přemysl Filip – Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Marie Kopecká – správní rada Nadace OSF

Alena Králíková – ČSOB

Monika Ladmanová – předsedkyně správní rady Nadace OSF

Petr Pavlík – Fakulta humanitních studií UK

Lenka Simerská – nezávislá gender expertka

Adéla Šeredová Purschová – Ministerstvo práce a sociálních věcí