Nejčastější otázky

Kategorie:
Grantové výzvy a předkládání žádostí o grant
Finanční otázky
Grantys

Dokladování žádosti o grant a jejích příloh

Dokument/ příloha

Dokladování

Žádost o grant

- elektronicky v systému Grantys

(po vyplnění všech polí a vložení příloh se žádost finalizuje kliknutím na odkaz Odeslat žádost do nadace)

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

(žádost se po její finalizaci generuje z elektronické verze do formátu Word kliknutím na odkaz Stáhnout jako word (tisk žádosti) na konci žádosti – tímto způsobem se generuje pouze žádost o grant, tj. bez povinných příloh, které je třeba vytisknout samostatně)

- tištěná kopie podepsaného originálu

Rozpočet projektu

- elektronicky ve formátu xls/xlsx v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

Poznámky:

- částku z přílohy Rozpočet projektu na řádku 9. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU (7+8) uveďte do Grantysu v poli E3.

- částku z přílohy Rozpočet projektu na řádku 12. Z toho požadovaná výše grantu uveďte do Grantysu v poli E4.

Plán výsledků a monitorovacích indikátorů projektu

- elektronicky ve formátu doc/docx v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

Poznámky:

- dodržujte prosím číslování MI, MI uvádějte vzestupně

- vlastní indikátory uveďte na závěr tabulky a označte je písmenem V a číslicí vzestupně (např. V1., V2. atd.)

Harmonogram projektu

- elektronicky ve formátu doc/docx v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

Komunikační plán projektu

- elektronicky ve formátu doc/docx v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

Prohlášení o partnerství

- elektronicky jako sken originálu v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem partnera

Poznámky:

- prohlášení dokládá každý partner projektu (tj. jak partner s finančním příspěvkem, tak partner bez finančního příspěvku)

- partneři mimo ČR dokládají verzi prohlášení v AJ

Čestné prohlášení/ Potvrzení o spolufinancování
 

- elektronicky ve formátu doc/docx, případně sken originálu v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

(žadatel dokládá za celý projekt)

Čestné prohlášení  o čerpání de minimis

- elektronicky ve formátu doc/docx, případně sken originálu v systému Grantys

- tištěný originál podepsaný oprávněným zástupcem

Poznámky:

- žadatel dokládá za celý projekt (i pokud nežádá podporu v režimu de minimis)

- partneři prohlášení nedokládají

Profesní životopis hlavního koordinátora/řešitele  a odborného garanta projektu (EU formát)

- elektronicky ve formátu doc/docx/PDF, případně sken originálu v systému Grantys (není třeba dodávat v tištěné podobě)

Poznámky:

- pokud není znám konkrétní koordinátor/ka projektu, lze uvést pouze předpokládaný profil dané pozice

- v případě odborného garanta musí být doloženo CV konkrétní osoby (event. profil odborné organizace, je-li odborným garantem partner projektu)

Doklad o právní subjektivitě (žadatele i partnerů) - výpis z registru osob/ROS

-  elektronicky ve formátu doc/docx/PDF, případně sken originálu v systému Grantys (není třeba dodávat v tištěné podobě)

Poznámky:

- doklad předkládá žadatel i každý partner projektu

- u subjektů, jejich zřízení vymezuje zákon, odkažte v žádosti na tuto informaci a uveďte zákon, podle kterého jsou zřízeny (např. Základním předpisem odůvodňujícím vznik Středočeského kraje je ústavní zákon č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR)

(Žadatel uvede tuto informaci na stránce Úvod v sekci Organizace, v poli Další informace o organizaci; partner uvede tuto informaci v Prohlášení o partnerství do řádku Právní forma.)

Výroční zpráva za poslední 2 roky, případně její ekvivalent (popis aktivit)

- elektronicky ve formátu doc/docx/PDF v systému Grantys

nebo

- lze doložit elektronickým odkazem na danou výroční zprávu na webu žadatele v Grantysu na stránce Úvod v sekci Organizace, v poli Další informace o organizaci (na začátku pole)

(není třeba dodávat v tištěné podobě)

Poznámky:

- výroční zprávu dokládá pouze žadatel

- dokládá se výroční zpráva za poslední dva uzavřené roky (tedy 2012 a 2013)

-pokud není součástí výroční zprávy účetní závěrka, dokládá se např. výkaz zisku a ztrát / rozvaha / daňové přiznání/ hospodářský výsledek

 

Grantové výzvy a předkládání žádostí o grant

Kolik bude grantových výzev?
První kolo grantových výzev na velké granty a malé granty v obou programových oblastech bylo vyhlášeno v lednu 2014 a jeho výsledky byly oznámeny v červnu 2014. V červenci 2014 bylo vyhlášeno mimořádné grantové kolo na velké granty, a to pouze v oblasti Domácí násilí a násilí založené na pohlaví. Na podzim 2014 bude vyhlášeno druhé kolo grantových výzev opět v obou programových oblastech, ale pouze na malé granty.
Žádosti o grant z Fondu bilaterální spolupráce je možné podávat průběžně až do roku 2015.

Kolik žádostí si může podat jeden žadatel?
Žadatel může předložit v jednom grantovém kole zpravidla nejvýše 3 žádosti o grant a být zároveň partnerem v maximálně 3 dalších projektech. V případě mimořádné grantové výzvy je ale počet snížen na 2 žádosti coby žadatele a 2 v roli partnera projektu.
Často používaný postup, kdy žadatel „rozdrobí“ komplexní projekt na několik menších, aby zvýšil statistickou šanci na úspěch nebo „získal alespoň něco“, nedoporučujeme.

Proč je v některých programových výsledcích k dispozici méně finančních prostředků, než je stanovená maximální výše grantu?
Rozdělení financí mezi malé a velké granty a jednotlivé programové výsledky je dáno pravidly Norských fondů. Reálně tak výše finančních prostředků v jednotlivých programových výsledcích mnohdy nedosahuje stanovené maximální výše malých či velkých grantů. Na maximální výši grantu mohou žadatelé dosáhnout s projekty, které naplní více výsledků dané programové oblasti a na kterých spolupracuje více různých subjektů či partnerů.
Více také viz: http://www.dejmezenamsanci.cz/info-room/aktualne/vyjadreni-k-rozdeleni-penez-v-programu

Budou finanční prostředky výzvy proporčně rozděleny do jednotlivých regionů ČR?
Ne, při výběru žádostí k podpoře je rozhodující zejména kvalita předkládaných projektů bez ohledu na region.

Můžeme předložit projekt s aktivitami v obou programových oblastech? / Je možné kombinovat více programových výsledků?
Jednotlivé výsledky programu se dají kombinovat pouze v rámci dané programové oblasti, tedy výsledky 1-4 v oblasti rovných příležitostí a výsledky 5-6 v oblasti domácího násilí. Pokud váš projekt zasahuje do obou programových oblastí, je nutné projekt rozdělit na dva a podat vždy jeden v každé oblasti. Projekty budou posuzovány zvlášť pro každou prioritní oblast.

Kolik monitorovacích indikátorů musíme naplnit?
V projektu musíte naplnit minimálně jeden indikátor, který se vztahuje k vámi vybranému programovému výsledku. Kromě definovaného indikátoru můžete vytvořit svůj vlastní monitorovací indikátor projektu.

Můžeme vytvořit aktivitu projektu, která není uvedena ve výčtu v grantové výzvě?
Výčet aktivit uvedený v jednotlivých grantových výzvách nemusí být úplný. Pokud žadatel navrhne aktivitu, která není uvedena ve výčtu v grantové výzvě, a přesto díky ní naplní definované indikátory projektu, je možné zařadit aktivitu do žádosti projektu a jeho rozpočtu.

Týká se komunikační plán pouze komunikace s cílovou skupinou, nebo sem patří i ostatní PR aktivity projektu?
Komunikační plán se vztahuje k celému projektu, zahrnuje tedy jak PR projektu (povinné PR aktivity příjemce grantu), tak i komunikaci s cílovými skupinami.

Budete přednostně podporovat projekty, které zohledňují specifické potřeby Romů a usilují o inkluzi Romů do společnosti? / Co znamená, že prioritou Norských fondů jsou projekty zaměřené na romskou minoritu?
Uvedená priorita, tedy podpora inkluze Romů, není v programu Dejme (že)nám šanci podmínkou žádosti o grant, a proto neplatí, že budou podpořeny „zejména/pouze“ projekty zaměřené na Romy.
Ačkoliv je zaměření projektu na znevýhodněné skupiny mírně bodově hodnoceno (viz tabulka hodnoticích kritérií v Příručce či grantové výzvě), probíhá výběr projektů zejména s ohledem na jejich kvalitu (plnění programových výsledků a indikátorů projektu, potřebnost, dopad, udržitelnost apod.).

Je výhodou, pokud bude projekt realizován ve více regionech?
Projekt může být realizován na místní úrovni i ve více regionech; přičemž realizace projektu ve více regionech není v hodnoticím procesu bodově zvýhodněna.

Je možné domluvit si osobní konzultaci?
Konzultace poskytujeme písemně prostřednictvím e-mailu nebo ústně. Optimální je zaslat dotaz e-mailem programové koordinátorce dle zaměření projektu, formulovat projektový záměr či konkrétní dotazy k programu, vyplňování žádosti o grant apod. Před položením dotazu doporučujeme prostudovat Příručku pro žadatele a příjemce programu Dejme (že)nám šanci.

Co znamená podmínka alespoň dvouleté historie žadatele?
Žadatel o grant musí splňovat podmínku své dvouleté existence v okamžiku odevzdání žádosti o grant. Rozhodující je ověřitelné datum vzniku organizace, kterým je např. datum ustanovující členské schůze občanského sdružení, datum zápisu do rejstříku apod. Pokud v průběhu této doby došlo ke změně právní formy, či k přejmenování organizace, musí žadatel předložit takovou dokumentaci, která prokazuje nezpochybnitelné nástupnictví organizace.

Platí povinnost dvouleté historie i pro partnera projektu?
Podmínka dvouleté historie se vztahuje pouze na žadatele o grant, žadatel musí splňovat tuto podmínku v okamžiku odevzdání žádosti o grant. Partner projektu tuto podmínku splňovat nemusí.

Je hospodářská komora/ městská část/ apod. oprávněným žadatelem? Kdo je oprávněným žadatelem o grant?
Obecně platí, že pokud není subjekt-žadatel v Příručce pro žadatele a příjemce vyloučen, je oprávněným žadatelem programu Dejme (že)nám šanci. Oprávněným žadatelem je tedy i hospodářská komora, městská část, atd.

Může o grant žádat OSVČ/fyzická osoba?
Ne, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), ani fyzická osoba  není oprávněným žadatelem o grant (a není ani oprávněným partnerem projektu).

Musí mít žadatel „finanční historii“? Je oprávněným žadatelem organizace, která nesestavuje účetní závěrky?
Příjemci grantu, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, jsou povinni vést v případě grantu z programu Dejme (že)nám šanci daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Subjekt by tedy měl doložit v žádosti alespoň peněžní deník: stav příjmů a výdajů, stav finančních prostředků ke konci roku atd.

Nejsme nezisková organizace, ale naše činnost je pouze neziskového charakteru. Jaká je pro nás výše spolufinancování?
Žadatel se musí řídit svou právní formou, nikoli druhem realizované činnosti. Výčet právnických osob včetně výše jejich spolufinancování je uveden v Pokynu Národního kontaktního místa pro zprostředkovatele programu financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 (od strany 62 dále):
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/pokyny-pro-ehp-norsko-2009-2014

Jak se stanovuje výše spolufinancování u partnera projektu, který má odlišnou právní formu než žadatel?
Spolufinancování se odvíjí od žadatele. Pokud tedy podá projekt žadatel, který spadá dle kategorizace subjektů mezi neziskovky, je spolufinancování na celý projekt ve výši 10 % (bez ohledu na to, jestli jsou partnery projektu s.r.o. apod.).

Je nutné mít v projektu norského partnera? Znamená to vyšší bodové hodnocení žádosti?
Partnerství s norskou organizací není podmínkou žádosti o grant, nicméně je v hodnocení mírně bodově hodnoceno.

Je nutné předkládat projekt v partnerství?
Obecně platí, že pokud tvoří partnerství (s tuzemským či zahraničním partnerem) opodstatněnou a dobře popsanou součást projektu, bude v hodnocení zohledněno (viz hodnoticí kritéria). U velkých grantů považujeme partnerství vzhledem k jejich charakteru za nezbytné. Pokud by však partnerství bylo pouze formální a neopodstatněné, doporučujeme ho z projektu vypustit.

Jak máme postupovat v případě, pokud plánujeme přijmout hlavního řešitele/koordinátora projektu či odborného garanta projektu až na dobu realizace projektu/ v okamžiku schválení grantu a nemůžeme tedy v žádosti doložit jejich CV jako povinnou přílohu?
Pokud budete nové zaměstnance (koordinátora/řešitele) teprve přijímat, přiložte místo jejich životopisů předpokládaný profil dané pozice či kritéria výběrového řízení, na základě kterých budete zaměstnance do dané pozice projektového týmu vybírat (např. nároky na vzdělání, praxi apod.). To však neplatí pro odborného garanta projektu – ten by měl být znám již v době podání žádosti a proto musí žadatel doložit CV konkrétní osoby (event. profil odborné organizace, je-li odborným garantem partner projektu).

Je možné, aby organizace se sídlem v Praze žádala o grant na projekt ve Středočeském kraji?
Ano, v našem programu není v tomto smyslu stanoveno žádné omezení. Žadatel tedy může žádat o grant na projekt realizovaný jinde, než má sídlo.

Kde získáme výpis z registru osob? Nové
Výpis z registru osob si může žadatel pořídit prostřednictvím CzechPointu nebo datové schránky u příslušného editora agendy, ve které je evidován. (Výpis z registru osob je relevantním dokladem skutečnosti, že dotyčný subjekt je v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb. evidován v Registru osob.)

Finanční otázky

Jak velké mohou být investiční výdaje?
Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu korun. Celkové způsobilé náklady projektu jsou součtem grantu a spolufinancování. Uvedené maximální procento investičních výdajů se vztahuje k tomuto celkovému součtu, tedy nikoliv jen k výši grantu.

Jaká jsou pravidla pro veřejné zakázky?
Při realizaci veřejných zakázek v projektech programu Dejme (že)nám šanci je závazný Pokyn NKM k veřejným zakázkám financovaným z EHP a Norských fondů 2009–2014. Dokument je k dispozici na webu NKM: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy/pokyny-pro-ehp-norsko-2009-2014 . Sledujte prosím aktualizace tohoto dokumentu.

Co je veřejná podpora?
Pokud organizace obdrží grant či dotaci z rozpočtu ČR nebo EU a získá tak konkurenční výhodu oproti jiným subjektům, které nabízejí obdobné služby, může jít o veřejnou podporu. Veřejná podpora je definována těmito znaky:

  1. je poskytována z veřejných zdrojů;
  2. narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž;
  3. zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání;
  4. ovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Pokud váš projekt naplňuje znaky veřejné podpory, musíte zažádat o grant v tzv. režimu de minimis.

Co je to de minimis? Kde zjistím, že jsem ji v minulosti obdržel?
Aby nebyly organizace nepřiměřeně zvýhodněny a nebyly narušeny podmínky hospodářské soutěže, je stanoven celkový limit 200 000 eur, které mohou být jedné organizaci poskytnuty ze všech veřejných zdrojů v období tří po sobě jdoucích let. De minimis se týká pouze dotací a grantů z rozpočtů ČR a EU.
To, zda jste v minulosti obdrželi podporu v režimu de minimis, nejlépe ověříte ze smluvní dokumentace k již přiznaným/realizovaným dotacím či grantům. Pro časové určení je rozhodující datum přiznání podpory (např. podpisu smlouvy oběma stranami).

Neplánujeme žádat v režimu de minimis, musíme přesto předkládat přílohu Prohlášení o čerpání de minimis?
Prohlášení o čerpání de minimis je povinnou přílohou žádosti, je tedy nutné jej předložit i v případě, že žádnou podporu de minimis nečerpáte ani nehodláte o grant z programu Dejme (že)nám šanci v režimu de minimis žádat. Tuto přílohu předkládá pouze žadatel.

Je třeba zřídit samostatný projektový účet?
Samostatný projektový účet není povinností. Do žádosti uvádíte bankovní účet, který plánujete v případě udělení podpory používat, tj. může to být i běžný provozní účet organizace. Projektový účet tedy není třeba zřizovat ani v okamžiku podání žádosti, ani po schválení projektu a přidělení grantu.

Jsou v případě zaměření projektu na zavedení flexibilních pracovních režimů způsobilými výdaji mzdy zaměstnankyň, které pracují na flexibilní úvazky?
Cílem programu jsou zejména systémové změny, tzn. například zavedení flexibilních pracovních režimů zaměstnavateli, ne podpora pracovních míst jako takových. Způsobilými náklady jsou tedy opatření zaměstnavatele, které ke flexibilním režimům vedou (např. příprava nových interních předpisů zaměstnavatele, aktualizace pracovních řádů, zaškolení zaměstnanců v personálním oddělení, propagace flexibilních míst apod.). Důležitým hlediskem je také udržitelnost podpořených aktivit či projektu, tj. zda je příjemce grantu schopen zajistit flexibilní úvazky i po ukončení projektu. Výdaje na mzdy zaměstnankyň, které pracují na flexibilní úvazky, proto nejsou způsobilým výdajem, pokud nejsou členkami realizačního týmu projektu, resp. nevykonávají s projektem související činnost.

Jsou způsobilým výdajem příplatky na péči o děti ve věku 0‒6 let?
Příplatky na péči o děti ve věku 0–6 let nejsou způsobilým výdajem programu (stejně tak ani příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.).

Můžeme z projektu zaplatit služby, které běžně poskytujeme (např. poradenství, odborné konzultace)?
Pokud služby, které poskytujete (tedy např. poradenství), povedou k naplnění konkrétního indikátoru projektu a/nebo jsou součástí aktivity projektu, pak jsou výdaje na tyto služby způsobilé. Nezbytným předpokladem však je, aby se tyto služby jednoznačně vztahovaly k tématu programu. Příjemce grantu může vykazovat pouze ty služby, které se vztahují k realizovanému projektu.

Je stanovena výše mezd osob, které budou pracovat na projektu?
Jsou stanoveny ceny techniky a dalšího vybavení, které budeme v projektu nakupovat?
Pro stanovení výše mezd, cen techniky a dalšího vybavení mají žadatelé k dispozici na webu programu tabulky Doporučená výše mezd a Doporučené ceny zařízení a vybavení. Mzdy a ceny vyšší než je doporučená horní hranice jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je nutné v žádosti o grant dostatečně vysvětlit.

Můžeme zajistit spolufinancování z plánovaných příjmů projektu?
Přímé výnosy nelze použít jako spolufinancování, proto je nutné o ně snížit grant, nebo jimi pokrýt náklady, které vznikly v projektu nad rámec schválených celkových nákladů. Viz následující příklad:

Celkové náklady projektu: 1 000 000 Kč
Grant (80%): 800 000 Kč
Spolufinancování (20%): 200 000 Kč (uvedené procento platí pro příjemce, který má povinnost spolufinancovat 20% z celkových nákladů)
Přímé výnosy (např. placené kurzy): 60 000 Kč

a) Grant je snížen o přímé výnosy projektu na 740 000 Kč (800 000-60 000= 740 000 Kč), přičemž výše spolufinancování zůstává stejná (200 000 Kč).

b) Pokud se celkové náklady projektu v jeho průběhu navýšily, je možné přímé výnosy použít na pokrytí nákladů, které vznikly nad rámec schválených celkových nákladů projektu. Výše grantu a výše spolufinancování se tím nemění. (V tomto případě by pak byly celkové náklady 1 060 000 Kč = 800 000 + 200 000 + 60 000 Kč).

Musí se na spolufinancování projektu podílet partnerská organizace?
Nemusí, záleží na domluvě příjemce grantu s partnerskou organizací, zda se bude na spolufinancování podílet a v jaké míře.

Patří manažer projektu v rozpočtu do „realizačního týmu“, nebo do „administrativních pracovníků“?
Manažer projektu spadá do realizačního týmu, tedy do přímých nákladů projektu. V položce administrativní zaměstnanci lze nárokovat výdaje např. na účetní organizace, asistentku organizace, správce webu, a to v poměrné výši, kterou se podílí na realizaci/administraci projektu.

Je možné mít partnera z jiných zemí, než je Norsko a přijímající země uvedené v Příručce? / Jsou náklady na experty, nebo aktivity mimo tyto země způsobilým výdajem?
Partnerství se subjekty ze zemí mimo Norsko nebo přijímající země a náklady na experty, či aktivity žadatele mimo Norsko/ přijímající země je možné zařadit do projektu spíše výjimečně a pouze za předpokladu, že žadatel dostatečně zdůvodní přínos partnerství/aktivity pro cíle projektu či programu (např. že obdobnou službu nenabízí jiný subjekt z uvedených zemí apod.). V takovém případě podléhají náklady na tyto aktivity či partnerství předchozímu schválení ze strany Nadace OSF (tj. již v průběhu schvalování žádosti, event. v průběhu realizace projektu v rámci žádosti o změnu).

Spadá zařízení a nájem prostor do přímých nákladů?
Tyto náklady lze zahrnout do přímých nákladů, pokud provoz (např. mateřského centra) přímo souvisí s aktivitou/projektovým výstupem.

Příloha čestné prohlášení o spolufinancování: vyplňují tuto přílohu všichni partneři?
Přílohu o spolufinancování vyplňuje pouze žadatel za celý projekt. Je-li to relevantní, uvede do výčtu očekávaných či potvrzených zdrojů i spolufinancování, které zajistí partner projektu (do sloupce "zdroj financování" uvede název partnera a zdroj).

Uvádí se do rozpočtu i spolufinancování? Je nutné uvádět, kterými položkami budeme spolufinancovat?
Ano, do rozpočtu se uvádí i spolufinancování. Celkové způsobilé náklady projektu tvoří výdaje hrazené z grantu a výdaje hrazené z jiných zdrojů (tj. spolufinancování). V žádosti se uvádí pouze výše spolufinancování, není tedy nutno určovat, které výdaje budou hrazeny z jiných zdrojů. Tyto informace uvádí až příjemce grantu v jednotlivých finančních zprávách: NNO si budou moci určit, jaké výdaje budou hradit z jiných zdrojů, ostatní subjekty musí spolufinancovat dané procento ze všech položek.

Příklad výpočtu grantu Nové
Celkové způsobilé náklady projektu = grant + spolufinancování + (přímé výnosy). Modelový příklad pro minimální výši malého grantu u žadatele se statutem NNO s povinným spolufinancováním 10 %, projekt nepředpokládá příjmy: 147 222 Kč (celkové náklady 100%) = 132 500 Kč (grant 90%) + 14 722 Kč (spolufinancování 10%)

Grantys

Co se stane, pokud překročím doporučený počet znaků?
Limit znaků je v jednotlivých polích Grantysu stanoven striktně, tzn. nebude vám umožněno psát dále, jakmile počet znaků přesáhnete.

Nerozumím instrukci v Grantysu u pole G12. Veřejná podpora - řešení: Pokud váš projekt naplňuje prvky veřejné podpory (v G11 jste zvolili ano), navrhněte způsob řešení. Pokud veřejnou podporu nenaplňuje, zdůvodněte proč (maximálně 1000 znaků).
Pokud váš projekt naplňuje znaky veřejné podpory (viz Příručka), máte dvě možnosti, jak čerpat z programu grant:
a) buď se na vámi poskytované služby v projektu vztahuje tzv. bloková výjimka a pak můžete požádat o grant do takové výše, která je danou blokovou výjimkou povolena;
b) pokud se na vaše služby nevztahuje bloková výjimka, lze čerpat v režimu de minimis, ale do uvedeného limitu 200 000 eur na 3 roky. Pokud se domníváte, že váš projekt nenaplňuje veřejnou podporu, zdůvodněte proč (např. který z uvedených čtyř znaků veřejné podpory váš projekt nenaplňuje). Toto zdůvodnění je na žadateli, který nejlépe zná situaci v dané lokalitě a oblasti poskytovaných služeb a dokáže zodpovědět, zda-li poskytuje obdobnou službu pro uvedenou cílovou skupinu v dané lokalitě i jiný subjekt apod.

Jak mám v Grantysu vyplnit pole "místa"?
V poli místa uvádíte místo realizace projektu. Místo se zadává pomocí jména obce, nebo přes PSČ (poštovní směrovací číslo) specifikující dané místo. Dále je nutné vyplnit pole „rozsah působnosti“ projektu (obec, celý okres, celý kraj, nebo celý stát). Pokud se jedná o kraj, vyberte dané krajské město (jakoukoliv čtvrť) a rozsah působnosti "kraj". Pokud chcete zadat více krajů/obcí, je nutné zadat každý kraj zvlášť přes tlačítko "přidat" (detail). Pokud se jedná o celou ČR, vyberte jako střed oblasti hlavní město Prahu (jakoukoli čtvrť) a rozsah působnosti "stát".
Jelikož lze zadat víc míst realizace, je možné v systému definovat několik obcí, nebo krajů i různé kombinace.

V jakém formátu a kam máme do Grantysu vkládat povinné přílohy?
Povinné přílohy vkládejte do Grantysu v jejich původním formátu: např. komunikační plán či plán výsledků a monitorovacích indikátorů ve formátu .doc, nebo .docx, rozpočet projektu ve formátu .xls, nebo .xlsx a podobně. Oficiální dokumenty (např. stanovy, doklady o registraci nebo podepsaná prohlášení o partnerství) i výroční zprávy a životopisy lze do Grantysu nahrát naskenované ve formátu .pdf. Do Grantysu tedy nevkládejte naskenované podepsané originály příloh (originály je nutné dodat v listinné podobě žádosti o grant). Maximální velikost přílohy je omezena na 8 MB.

Všechny přílohy se vkládají do Grantysu v sekci Další informace. Při vkládání do Grantysu zachovejte očíslování a názvy příloh. Podrobné informace k dokladování příloh najdete v Příručce na straně 26-27.

Jakým způsobem získám z Grantysu žádost pro její vytištění a odeslání v listinné podobě?
Po finalizaci žádosti v Grantysu (prostřednictvím odkazu "odeslat žádost do nadace") vygenerujete na konci elektronického formuláře verzi žádosti ve formátu MS Word 2007 (docx) kliknutím na odkaz "stáhnout jako Word (tisk žádosti)". Poté lze žádost otevřít v programu Microsoft Word, vytisknout, orazítkovat a podepsat oprávněným zástupcem. Pokud nemáte k dispozici požadovanou verzi programu Microsoft Word, nepoužívejte OpenOffice a podobné náhrady, které ne vždy zachovají formátování korektně, ale stáhněte a nainstalujte si zdarma Microsoft Word Viewer 2007.

Mohou v systému Grantys pracovat na jedné žádosti o grant zároveň dvě osoby? Lze současně pracovat na dvou různých projektech?
Pracovat zároveň na jednom projektu není možné (přepisovali byste si vložená data). Je však možné pracovat současně na dvou projektech (tedy každá osoba na jiném projektu, vložená data se ukládají odděleně). Pokud povaha vaší žádosti vyžaduje spolupráci více osob, nebo dokonce organizací na jedné žádosti, doporučujeme si texty připravit ve vzoru žádosti (ke stažení ve formátu pro MS Word v sekci Dokumenty a formuláře pro žadatele). Výhodou může být využití Google Dokumentů, do kterých lze vzor žádosti snadno převést a následně nasdílet potřebným osobám pro online spolupráci. Google Dokumenty umožňují práci několika uživatelů najednou. Připravené texty pak může jedna osoba překopírovat do Grantysu. Při tomto postupu nezapomeňte, že kromě polí ve vzoru žádosti je potřeba dodat i veškeré požadované přílohy, specifikovat místo realizace a vyplnit údaje o organizaci (žadateli).

Potřebuje partner projektu v Grantysu svůj vlastní účet, nebo nahlíží do žádosti o grant přes účet žadatelské organizace?
Pokud potřebuje partner projektu pracovat v Grantysu na konkrétní projektové žádosti, je to možné pouze přes účet žadatele. Ten tak musí partnerovi poskytnout svoje přihlašovací údaje.