Dejme (že) nám šanci a Norské fondy

V letech 2013-2017 spravovala Nadace OSF program Dejme (že)nám šanci. Tímto programem jsme mužům i ženám umožnili zvýšit jejich šanci na férovější podmínky v práci, na volbu pracovní doby s ohledem na rodinu nebo na vyšší sebevědomí žen po mateřské či po padesátce při svém návratu na pracovní trh. Dali jsme jim šanci vymanit se z domácího násilí a čelit jeho důsledkům a podpořit preventivní aktivity pro snížení domácího i genderového násilí.

Neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce či firmy realizovaly po celé České republice celkem 55 projektů, mezi které jsme rozdělili ve třech grantových kolech 152,1 milionů korun. Další 3,6 miliony korun jsme poskytli na sdílení zkušeností mezi organizacemi z ČR a z Norska a posílení jejich spolupráce prostřednictvím 28 projektů na poli rovných příležitostí žen a mužů a prevence domácího násilí.

Díky programu Dejme (že)nám šanci se podařilo vytvořit přes 350 výstupů na podporu rovných příležitostí a řešení domácího násilí. Všechny výstupy jsme pro vás shromáždili v Katalogu výstupů, kde si je můžete třídit podle oblasti svého zájmu, dle cílové skupiny či typu výstupu. V záložce Podpořené projekty najdete přehledný souhrn všech projektů včetně kontaktů na organizace, které jsme v programu Dejme (že)nám šanci podpořili nejen finančně, ale i vzájemným propojováním a propagací jejich projektových aktivit a výstupů.

Norské fondy v České republice

Program Dejme (že)nám šanci byl financován z Norských fondů částkou 6 735 817 eur, tedy 178,5 milionu Kč, a jeho oficiální název zněl Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví (program CZ12).

Česká republika patří mezi 15 zemí střední, východní a jižní Evropy (převážně se jedná o takzvané nové členské země Evropské unie, které vstoupily do EU v letech 2004 – 2007), čerpajících finanční prostředky z Norských fondů a Fondů EHP (Evropského hospodářského prostoru). Norsko vyčlenilo na Norské fondy celkem 800 milionů eur, do Fondů EHP o objemu 990 milionů eur přispívá také Island a Lichtenštejnsko. Tyto tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP přispívají prostřednictvím Norských a EHP fondů ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitým aspektem, kterým se EHP/Norské fondy liší od fondů EU. Kromě rovnosti žen a mužů podporují EHP/Norské fondy především ochranu životního prostředí, boj proti změně klimatu, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti a zkvalitnění justice. Česká republika získala ve zmiňovaném období z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z fondů EHP (přibližně 3,5 miliard korun). Do konce roku 2016 bylo z těchto peněz v Česku financováno patnáct programů.

Více informací o jednotlivých programech

http://www.noramb.cz/EEAprograms
http://www.eeagrants.cz/cs/programy

Více informací o Norských fondech

http://www.noramb.cz/eea
http://www.eeagrants.cz/
http://www.norwaygrants.cz/
http://www.eeagrants.org/